+200 PLN dostawa gratis

Logowanie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1. Kategorie danych osobowych

 

W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:

 

Nazwa i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe

Dane demograficzne. Płeć, data urodzenia, kraj i preferowany język.

Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty

 

 1.2. Cele przetwarzania danych osobowych:

a) Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usługi oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:

Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

Obsługa klienta. Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży, przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby realizacji tych umów.

Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, poprzez aplikację lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta.

 

b) Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i       bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu          oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie            uzasadnionego interesu.

 

c) Oferty reklamowe.

Informacje handlowe

Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.

Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

d) Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych firmy Esthetic Distribution.

Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Esthetic Distribution, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Esthetic Distribution oraz dla celów reklamy internetowej firmy Esthetic Distribution. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.

 1.3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

  Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób            udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy    sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził   wcześniej na to zgodę.

a) spółkom zależnym i podmiotom przetwarzającym na podstawie realizacji umowy sprzedaży w celu wykonywania wewnętrznych procesów i procedur

b) firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży

c) przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy

d) naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik

e) innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych;

f) osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;

g) organom publicznym (np. Policji)

h) osobom trzecim, przeprowadzającym badania klientów

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu,          administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie    rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

 

2. Konto klienta i zakupy bez rejestracji

a) Konto klienta, które jest zabezpieczone hasłem. W ramach konta klienta użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, ma również wgląd w        dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień oraz może edytować ustawienia newslettera. Za pośrednictwem konta klienta użytkownik może również     zarządzać swoimi danymi osobowymi i wysyłką newslettera.

b) Jeżeli użytkownik nie chce zakładać konta klienta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym bez rejestracji.

 

3. Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

 3.1. Ochrona danych osobowych

 

a) Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasze strony internetowe i pozostałe systemy    zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób   nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

b) Od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem GDPR.

c) Dostęp do konta klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że konieczne jest, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, a po każdym zakończeniu pracy na koncie klienta zamknąć okno przeglądarka, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. Esthetic Distribution nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy Esthetic Distribution.

3.2. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy:

a) przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji

b) przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów

c) przez okres, przez który Esthetic Distribution jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Esthetic Distribution, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.

d) Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.

e) Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania

 

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z    przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Prawa podmiotu przetwarzania danych

a) Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

b) Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

c) Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Esthetic Distribution obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

 

5. Strony internetowe

5.1. Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane     na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych.  Plików cookie używamy np. do:

a) prawidłowego działania koszyka, aby maksymalnie uprościć proces zamówienia

b) zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie

c) dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używanych funkcji

d) zdobywania informacji na temat przeglądania reklam, aby nie wyświetlać użytkownikowi reklam produktów, które go nie interesują

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, wykorzystywane potem przez osoby    trzecie, wspomagające bezpośrednio nasze działania reklamowe (tzw. „cookies osób trzecich“). Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą          zostać wykorzystane przez agencję reklamową do wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji użytkownika.

 

5.2. Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje.           Krótkoterminowe tzw. „session cookie“ są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej     strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie“, pozostają zapisane w urządzeniu           użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas       pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i     ustawień przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na:

analityczne, które pomagają nam ulepszać nasze strony dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający

konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży

trackingowe (monitorujące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży

remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania

podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej

 

5.3. Wyłączenie plików cookie

Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.   Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach         przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych        rodzajów.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na       poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie znajduje się również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane   przez Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi     zalecamy zapoznać się. Esthetic Distribution nie ponosi odpowiedzialności za zasady             postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów         zadane pod adresem: biuro@esthetic.com.pl.