+200 PLN dostawa gratis

Logowanie

Regulamin

Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego www.estheticstore.pl obowiązujący od dnia 15.09.2018

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.   Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.   Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem wskazanym w § 2 pkt. 2.

3.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

4.   Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

2. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1.   Adres reklamacyjny:

Esthetic Distribution Sp. z o.o.
os. Na Murawie 5a/2

61-655 Poznań

 

2.   Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów.

3.   Dostawa towaru – umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

4.   Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

5.   Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

6.   Klient/Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.   Konsument/Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.   Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9.   Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Usługobiorca.

10.  Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;

11.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

12. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

13. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

14. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.

15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.estheticstore.pl za pośrednictwem           którego Kupujący może złożyć zamówienie.

16. Sprzedający/Usługodawca:

Esthetic Distribution Sp. z o.o.

NIP: 9721281324, REGON: 36881521
Firma zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705493

 

17. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych na realizację        Zamówienia.

18. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu                 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i    umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964       roku w przypadku Kupujących.

19. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu.

20. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności:

a) Nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety rejestrującej umieszczonej na opakowaniu;

b)Nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

c) Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

d) W razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego

e) Nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

21. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest          obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub           rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

22. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające      jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności;   miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy    pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.   Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

3.   W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

a) Dodanie do koszyka Produktu;

b) Wskazanie adresu e-mail;

c) Wybór rodzaju dostawy i płatności;

d) Wybór miejsca doręczenia rzeczy;

e) Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

f) Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

4. Kupujący może również złożyć Zamówienie telefonicznie pod numerem: +48 503 650 610

5.   Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

6.   Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

7.   Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu- zazwyczaj do 5 dni roboczych. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

 

8.   Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:

a) za pobraniem;

b) przelew bankowy – wpłata na rachunek bankowy firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru na konto:

 

Raiffeisen Polbank 70 1750 0012 0000 0000 3879 3217

 

Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” oraz „Płatność kartą” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

9. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

10. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego.

11.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.

12. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta.

2.   Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: biuro@esthetic.com.pl

3.   Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5.   Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:

Esthetic Distribution Sp. z o.o., os. Na Murawie 5a/2, 61-655 Poznań.

6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo : tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

5. RĘKOJMIA I REKLAMACJE

1.   Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).

2.   Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady w ciągu 5 lat od otrzymania towaru w przypadku towarów kosmetycznych, dla pozostałych towarów w ciągu 2 lat od ich otrzymania.

3.   W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.   Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.   Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.   Konsument nie może odstąpić do umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.   Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) Żądać usunięcia wady.

8.Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany    rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13.Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c) Żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) Żądania usunięcia wad rzeczy.

W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17. W terminach określonych w § 5 pkt. 14 – 16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.   Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.   Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.

 

7. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.estheticstore.pl następujące Usługi Elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

c) Newsletter

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.estheticstore.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@esthetic.com.pl lub pisemnie na adres: Esthetic Distribution Sp. z o.o., os. Na Murawie 5a/2 61-655 Poznań. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@esthetic.com.pl lub pisemnie na adres: Esthetic Distribution Sp. z o.o., os. Na Murawie 5a/2 61-655 Poznań.

9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

9. KONTAKT

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

1.   na adres e-mail: biuro@esthetic.com.pl lub pisemnie na adres: Esthetic Distribution Sp. z o.o., os. Na Murawie 5a/2 61-655 Poznań.

2.   telefonicznie na numer: +48 503 650 610

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio      obowiązujące przepisy prawne.

4. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail
porady@dlakonsumentow.pl.

8. W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/. Sprawa może być rozwiązana drogą internetową on-line.